൨൦ല് ടിൻ ബക്കറ്റ് ടോപ്പ് ചൊലൊസെ പെയിന്റ് പാക്കിംഗ്